Digitalni Logopedski Set

Digitalni logopedski set je najmoderniji logopedski instrument, namenjen slušanju i govoru, koji u svojoj osnovi koristi digitalno signalno procesiranje.

Set omogućava brzu i preciznu obradu zvuka gotovo istom kvalitetom i brzinom (pa čak i brže), onako kako to radi i ljudski mozak. Koristi se u većini rehabilitacijskih postupaka uz logopedski tretman.

Koristi se kod:

  • Poremećaja izgovora glasova (dislalija)
  • Poremećaja slušnog procesiranja
  • Specifičnih poremećaja jezika (disfazija)
  • Smetnji i poremećaja u čitanju i pisanju (disleksija)
  • Mucanja
  • Afazija
  • Dizartrija
  • Slušnih oštećenja – zahvaljujući raznolikim mogućnostima filtriranja i dinamičkom procesiranju zvuka, izuzetno je pogodan u rehabilitaciji govora i slušanja kod dece.
  • Poremećaja glasa

Takođe, digitalni logopedski set koristiti se i u dijagnostici glasa i govora. Koristi se i kod uvežbavanja pravilnog izgovora i glasa profesionalnih spikera.

Samo kod nas tretmani na mađarskom i srpskom jeziku.