Pomoć u učenju

Uključuje individualan rad sa decom kojoj je potrebna dodatna podrška u savladavanju školskog programa kako bi brže i bolje učila, bila samopouzdana i uspešna.

  • pomoć u učenju i izradi domaćih zadataka
  • dodatno i dopunsko učenje po inovativnim nastavnim metodama
  • pomoć i praćenje napredka kod dece sa disleksijom
  • pomoć u učenju i praćenje napredka ( IOP1, IOP2 )