Diszlexia, Diszgráfia, Diszkalkulia

Diszlexiáról akkor beszélünk ha a gyermek súlyosan alulteljesít az írott szövegek kiolvasásában és megértésében, annak ellenére, hogy ép intelligenciával rendelkezik, valamint megfelelő módszerrel és elegendő mennyiségű gyakorlással zajlott az olvasás elsajátítása. A terápia során a tévesztett betűk újratanítása, a téri tájékozódás fejlesztése, a munkamemória fejlesztése, a nyelvi készség fejlesztése, olvasási gyakorlatok végzése, és a szövegértés fejlesztése történik. Azokat az iskoláskorú gyermekeket, akikre az alábbi tünetek közül egy vagy több jellemző, szeretettel várjuk központunkban: lassú olvasási tempó; betűtévesztések, pl. betűcserék, betűkihagyások, betűbetoldások; hosszabb szavak érthetetlenné torzítása; a betűk sorrendjének, az olvasás irányának felcserélése, pl. kép-pék; szövegértési nehézség; gyenge szövegemlékezet, nehézkes verstanulás.

Diszlexia-prevenció: A tanulási zavarok kialakulása szempontjából jelentős szerepe van a megelőzésnek. Ha már óvodáskorban felvetődik a diszlexia-veszélyeztetettség gyanúja, mihamarabb szükséges megkezdeni a fejlesztést. A diszlexia-prevenció terápiának lényeges része a sokoldalú képesség-, készségfejlesztés, az olvasás- és írástanítás előkészítése.
A diszlexia-veszélyeztetettség gyanúja 5-6 éves korban merülhet fel óvodás gyermekeknél, ha az alábbiak közül néhány tünet együttesen jelentkezik: megkésett/akadályozott beszédfejlődés; nehezen induló nyelvi fejlődés; mozgásfejlődés késése; később kezdett ülni, járni; kusza rajz, görcsös ceruzafogás; szegényes szókincs; nehézkes verstanulás; rossz kifejezőkészség; nehezen javítható, elhúzódó pöszeség; kialakulatlan dominancia, nem egyértelmű melyik a domináns kéz; egyhangú, monoton beszéd; nem tudja a testrészek neveit; nehézkes térbeli és időbeli tájékozódás (térirányok, napok stb.).

A diszgráfia sokszor a diszlexiával együtt járó tanulási zavar. Írászavar, mely az írásmozgások nehezített kivitelezésében és a helyesírási nehézségekben mutatkozik meg. A terápia során elsődleges fontosságú az íráshoz szükséges képességek fejlesztése, mint a finommotorika, a grafomotorium, a vizuomotoros koordináció, ritmus, az emlékezet fejlesztése, a helyesírás fejlesztése, és a beszédkészség fejlesztése. Azokat az iskoláskorú gyermekeket, akiknél az alábbi tünetek közül egy vagy több fennáll, szeretettel várjuk központunkban: írás tempója lassú vagy kapkodó; írás rendezetlen, nem igazodik a vonalrendszerhez; ceruzafogás helytelen (görcsös, ceruzát erősen nyomja a papírra); betűket, szótagokat hagy ki, told be; a betűk sorrendjét felcseréli, gyakori a szavak egybe-, illetve különírásának hibája; hosszú-rövid hangok megkülönböztetése nehézkes; helyesírási problémák; gyenge fogalmazás.

A diszkalkulia a számolási képesség részbeni hiányát, zavarát jelenti. Diszkalkuliás az a gyerek, aki a matematika megtanulásához célzottan szükséges részképességei fejlődésében elmarad a többi tantárgy megtanulását szolgáló részképességek fejlődéséhez képest.